Vytlačiť

Klubové pravidlá

Všeobecné pravidlá Euronics klubu

Euronics klub (ďalej len klub) je vernostný program určený exkluzívne pre zákazníkov siete Euronics. Všeobecné pravidlá definujú podmienky pre vznik členstva, práva a povinnosti členov klubu. Člen klubu má právo na využívanie výhod vyplývajúcich z členstva v klube za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných pravidlách.

I. Podmienky vzniku členstva
Členom klubu sa môže stať dobrovoľne každý zákazník, pokiaľ splnení nasledovné podmienky:
• počas jedného kalendárneho roka uskutoční jednorazový alebo kumulovaný nákup v ľubovoľnej jednej predajni Euronics v hodnote najmenej 33 €,
• požiada o členstvo v Euronics klube vyplnením a podpísaním registračného formuláru,
• podpísaním registračného formulára klubu súhlasí so Všeobecnými pravidlami klubu,
• má viac ako 18 rokov.

II. Členská karta
1. Členská karta klubu je vydávaná zákazníkovi pre jeho identifikáciu pri uplatňovaní klubových výhod. 
Výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení. 
2. Členská karta je členovi klubu zapožičaná na bezplatné používanie počas jeho členstva v klube. 
3. Stratu, poškodenie alebo odcudzenie členskej karty je člen klubu povinný nahlásiť spoločnosti Euronics. Na základe žiadosti o opätovné vydanie mu bude vydaná nová členská karta za poplatok 2 €.
4. V prípade podozrenia na porušovanie Všeobecných pravidiel Euronics klubu si spoločnosť Euronics vyhradzuje právo zablokovať členskú kartu. O dôvode zablokovania členskej karty bude zákazníka informovať.

III. Výhody poskytované členom klubu
Členstvo v Euronics klube oprávňuje členov klubu využívať nasledovné výhody:
1. Klubová cena - nákup tovaru za výhodnejšiu cenu, pokiaľ je táto uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.
2. Klubová zľava - nákup tovaru so špeciálnou zľavou, pokiaľ je táto uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.
3. Klubový darček – bezplatné získanie klubového darčeku, pokiaľ je uvedený na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.
4. Klubová služba – bezplatné využitie klubovej služby, pokiaľ je táto uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.

IV. Zánik členstva
Členstvo v klube zaniká v nasledovných prípadoch:
1. Doručením písomného oznámenia člena klubu zaslaného spolu s členskou kartou klubu do sídla spoločnosti Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Zánikom členstva v klube zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v klube.
2. Vylúčením člena z Euronics  klubu v prípade zistenia porušovania Všeobecných pravidiel klubu bez predchádzajúceho upozornenia.  O vylúčení obdrží zákazník písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade mu zanikajú všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z klubu, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva.

V. Ochrana osobných údajov
1. Podpísaním registračného formulára dáva člen klubu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Euronics súhlas na spracovávanie  a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o ním uskutočnených nákupoch tovaru a využitých službách, a to na dobu trvania jeho členstva v klube.
2. Spoločnosť Euronics sa zaväzuje všetky osobné údaje zákazníka uvedené v registračnom formulári klubu spracovávať a používať výlučne na účely prevádzkovania vernostného programu. Spoločnosť Euronics zodpovedá za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov a dodržiavanie povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Člen klubu je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Euronics zmenu jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári. Spoločnosť Euronics nezodpovedá za škody vzniknuté uvedením nesprávnych osobných údajov alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena klubu.
4. Člen klubu môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením doručeným na centrálu Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Člen klubu, ktorý svoj súhlas na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov odvolá, nemôže naďalej využívať výhody vernostného programu klubu.
 

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Členstvo v klube a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné.
2. Spoločnosť Euronics si z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné pravidlá Euronics klubu, poskytované výhody i pravidlá ich získavania.
3. Spoločnosť Euronics si vyhradzuje právo na ukončenie vernostného programu, pričom termín ukončenia oznámi členom klubu v dostatočnom predstihu - po tomto termíne bude vydávanie členských kariet ukončené.
4. Prevádzkovateľom Euronics klubu je spoločnosť Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava.
5. Tieto Všeobecné pravidlá Euronics klubu nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2010.