Vytlačiť

Klubové pravidlá

Všeobecné pravidlá Euronics klubu

Euronics klub (ďalej len klub) je vernostný program určený exkluzívne pre zákazníkov siete Euronics. Všeobecné pravidlá definujú podmienky pre vznik členstva, práva a povinnosti členov klubu. Člen klubu má právo na využívanie výhod vyplývajúcich z členstva v klube za podmienok vymedzených v týchto Všeobecných pravidlách.

I. Podmienky vzniku členstva
Členom klubu sa môže stať dobrovoľne každý zákazník, pokiaľ splnení nasledovné podmienky:
• počas jedného kalendárneho roka uskutoční jednorazový alebo kumulovaný nákup v ľubovoľnej jednej predajni Euronics v hodnote najmenej 33 €,
• požiada o členstvo v Euronics klube vyplnením a podpísaním registračného formuláru,
• podpísaním registračného formulára klubu súhlasí so Všeobecnými pravidlami klubu,
• má viac ako 18 rokov.

II. Členská karta
1. Členská karta klubu je vydávaná zákazníkovi pre jeho identifikáciu pri uplatňovaní klubových výhod. 
Výhody členstva môžu byť uplatnené len pri jej predložení. 
2. Členská karta je členovi klubu zapožičaná na bezplatné používanie počas jeho členstva v klube. 
3. Stratu, poškodenie alebo odcudzenie členskej karty je člen klubu povinný nahlásiť spoločnosti Euronics. Na základe žiadosti o opätovné vydanie mu bude vydaná nová členská karta za poplatok 2 €.
4. V prípade podozrenia na porušovanie Všeobecných pravidiel Euronics klubu si spoločnosť Euronics vyhradzuje právo zablokovať členskú kartu. O dôvode zablokovania členskej karty bude zákazníka informovať.

III. Výhody poskytované členom klubu
Členstvo v Euronics klube oprávňuje členov klubu využívať nasledovné výhody:
1. Klubová cena - nákup tovaru za výhodnejšiu cenu, pokiaľ je táto uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.
2. Klubová zľava - nákup tovaru so špeciálnou zľavou, pokiaľ je táto uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.
3. Klubový darček – bezplatné získanie klubového darčeku, pokiaľ je uvedený na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.
4. Klubová služba – bezplatné využitie klubovej služby, pokiaľ je táto uvedená na cenovke výrobku alebo v reklamných materiáloch Euronics.

IV. Zánik členstva
Členstvo v klube zaniká v nasledovných prípadoch:
1. Doručením písomného oznámenia člena klubu zaslaného spolu s členskou kartou klubu do sídla spoločnosti Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Zánikom členstva v klube zákazník stráca právo využívať výhody vyplývajúce z členstva v klube.
2. Vylúčením člena z Euronics  klubu v prípade zistenia porušovania Všeobecných pravidiel klubu bez predchádzajúceho upozornenia.  O vylúčení obdrží zákazník písomné vyrozumenie, pričom v tomto prípade mu zanikajú všetky výhody vyplývajúce z členstva v klube a súčasne stráca nárok na vybavenie už uplatnených výhod vyplývajúcich z tohto členstva. Zákazník, ktorý bol vylúčený z klubu, nemá nárok na nadobudnutie opätovného členstva.

V. Ochrana osobných údajov
1. Podpísaním registračného formulára dáva člen klubu podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosti Euronics súhlas na spracovávanie  a uchovávanie svojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári, ako aj údajov o ním uskutočnených nákupoch tovaru a využitých službách, a to na dobu trvania jeho členstva v klube.
2. Spoločnosť Euronics sa zaväzuje všetky osobné údaje zákazníka uvedené v registračnom formulári klubu spracovávať a používať výlučne na účely prevádzkovania vernostného programu. Spoločnosť Euronics zodpovedá za bezpečnosť poskytnutých osobných údajov a dodržiavanie povinností, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Člen klubu je povinný bezodkladne oznámiť spoločnosti Euronics zmenu jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári. Spoločnosť Euronics nezodpovedá za škody vzniknuté uvedením nesprávnych osobných údajov alebo neoznámením zmeny osobných údajov člena klubu.
4. Člen klubu môže súhlas kedykoľvek odvolať písomným vyhlásením doručeným na centrálu Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava. Člen klubu, ktorý svoj súhlas na spracovávanie a uchovávanie osobných údajov odvolá, nemôže naďalej využívať výhody vernostného programu klubu.
 

VI. Všeobecné a záverečné ustanovenia
1. Členstvo v klube a výhody s ním spojené nie sú právne vymáhateľné.
2. Spoločnosť Euronics si z obchodných dôvodov alebo z dôvodov zapríčinených vyššou mocou vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné pravidlá Euronics klubu, poskytované výhody i pravidlá ich získavania.
3. Spoločnosť Euronics si vyhradzuje právo na ukončenie vernostného programu, pričom termín ukončenia oznámi členom klubu v dostatočnom predstihu - po tomto termíne bude vydávanie členských kariet ukončené.
4. Prevádzkovateľom Euronics klubu je spoločnosť Euronics SK a.s., Farského 26, 851 01 Bratislava.
5. Tieto Všeobecné pravidlá Euronics klubu nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2010.

Vytlačiť

Euronics SK

Vznik a charakteristika spoločnosti

Spoločnosť Euronics SK spája slovenské predajne elektrotechniky a domácich spotrebičov do spoločnej predajnej siete. 

Je vytvorená z nezávislých predajcov – majiteľov predajní, ktorí majú obsiahle informácie o slovenskom trhu. Vďaka nim vedia svojim zákazníkom ponúknuť poradenstvo, ktoré vyplýva zo znalosti lokálnych potrieb a očakávaní zákazníkov v kombinácii s cenami, aké vie ponúknuť iba silný celonárodný partner. Koncept Euronics spája globálne výhody nákupu produktov vo veľkých množstvách a využívanie znalostí o lokálnych trhoch. V oblasti elektroniky je Euronics kľúčovým zákazníkom najväčších európskych výrobcov.

Euronics SK je súčasťou medzinárodnej organizácie Euronics International Ltd. so sídlom v Amsterdame, na Slovensku pôsobí od roku 2004. Od svojho vzniku sa spoločnosť veľmi rýchle rozrastala - počtom členov, kvalitou predajní, ponukou sortimentu i obratom. Euronics je pre slovenského zákazníka istota, že v predajniach zapojených do tejto siete nájde tovar svetových značiek, kvalitné poradenské služby, záručný i pozáručný servis, zaujímavé cenové akcie i vernostné programy. 

Svojím postavením na lokálnom trhu, počtom veľkoplošných predajní i priemernou veľkosťou predajní dosahuje Euronics SK v rámci celoeurópskej skupiny Euronics vysoké kvantitatívne i kvalitatívne ukazovatele.

 

 

Vytlačiť

Euronics International

História

V roku 1980 malí a strední predajcovia z oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov v Európe pocítili potrebu reagovať na celosvetovú globalizáciu a s tým spojené zmeny obchodného prostredia. Potrebovali vytvoriť nový obchodný model, ktorý by im umožnil byť konkurencieschopnými v novom, meniacom sa prostredí, ale zároveň im ponechal výhody ako je kvalitný personál, zákaznícky servis a produktoví experti. Riešením týchto požiadaviek bolo spojenie nezávislých predajní do jednej siete  a vytvorenie veľkej nákupnej skupiny. Táto vízia sa prvýkrát uskutočnila v roku 1990, kedy sa obchodné skupiny v 5 štátoch Európy spojili a vytvorili spoločnosť Euronics International (zakladajúce štáty: Belgicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko a Holandsko).

 

Členské krajiny

V súčasnosti sa v medzinárodnej skupine Euronics nachádza 31 členských štátov:

 Belgicko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Holandsko, Luxembursko, Francúzsko, UK, Írsko, Portugalsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Rusko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Grécko,  Maďarsko, Chorvátsko, Albánsko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Austrália, Nový Zéland, Ukrajina, Moldavsko.

 

 

 

Vytlačiť

Kariéra

Máš záujem pracovať v našej spoločnosti?

Pošli životopis a motivačný list na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. a možno aj ty sa staneš súčasťou nášho teamu.

Vytlačiť

Euronics KLUB

Euronics klub je určený pre zákazníkov siete elektropredajní EURONICS. Členstvo v klube Vám umožní nakupovať v predajniach Euronics ešte výhodnejšie.

Ako sa stať členom

Je to jednoduché - stačí, ak splníte nasledovné:

• počas jedného kalendárneho roka uskutočníte jednorazový alebo kumulovaný nákup v ľubovoľnej jednej predajni Euronics v hodnote najmenej 33 €
• požiadate o členstvo v Euronics klube vyplnením a podpísaním registračného formuláru a súhlasu so Všeobecnými pravidlami Euronics klubu 
• máte viac ako 18 rokov.

Po splnení uvedených podmienok Vám predajňa Euronics, v ktorej ste nákup a vyplnenie registračného formuláru realizovali, vystaví klubovú kartu. Potom už len stačí, ak pri každom ďalšom nákupe sa preukážete členskou kartou a pri výbere výrobku sa vopred poinformujete o príslušnej výške klubovej zľavy na daný spotrebič. 

Členstvo v  Euronics klube Vám tak umožní v predajniach Euronics nakupovať za ešte výhodnejšie ceny!

Vytlačiť

EURONICS a životné prostredie

Euronics pristupuje k otázkam životného prostredia veľmi zodpovedne. Svojím prístupom a službami sa snaží motivovať aj svojich zákazníkov ku ohľaduplnému správaniu sa k svojmu prostrediu. Pri kúpe nových spotrebičov zabezpečujeme ekologickú likvidáciu starých výrobkov. Stačí, ak pri kúpe nového výrobku prinesiete Váš nepotrebný výrobok a predajňa Euronics sa postará o jeho doručenie na príslušné zberné miesto elektronického odpadu.

Zákazníkom odporúčame uprednostňovať úsporné „zelené“ výrobky v snahe o zníženie spotreby elektrickej energie i vody. S našimi dodávateľmi taktiež spolupracujeme na rôznych nových technologických postupoch na redukciu baliacich a prepravných nárokov.

Vytlačiť

Filozofia

Filozofia spoločnosti

Predajne Euronics sú väčšinou rodinné podniky, ktoré sú hrdé nielen na služby, ktoré poskytujú svojim dlhoročným zákazníkom, na znalosť potrieb a očakávaní zákazníkov, ale i na odborné vedomosti o ponúkaných produktoch. Keď vojdete do ľubovoľnej predajne Euronics môžete si byť istý, že sa Vám bude venovať kvalifikovaný personál, v mnohých prípadoch sa môže stať, že budete hovoriť priamo s majiteľom predajne. Teda s niekým, kto Vám poskytne najlepšie rady i cenné informácie a bude sa snažiť vyjsť Vám maximálne v ústrety, aby ste z predajne odchádzali spokojný a s dobrým nákupom.

Prihlásenie